Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is binnen de vereniging het orgaan dat de leden van het College van Bestuur en andere organen benoemt, alsmede de rekening en verantwoording door het College van Bestuur beoordeelt.

Ten minste eenmaal per jaar moeten de leden worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering.  De jaarlijks voorgeschreven Algemene Ledenvergadering vindt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar plaats (derhalve vóór 1 juli van het opvolgende jaar). Op deze vergadering komen op grond van de statuten (artikel 49 lid 2) in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:


a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, alsmede de schriftelijke bevindingen van het College van Afgevaardigden daaromtrent (artikel 31 lid 5); 
b. de eventuele benoeming van de leden van het College van Bestuur, het College van Afgevaardigden, het College van Beroep en de Commissie van Ballotage; 
c. voorstellen van het College van Bestuur of van gewone leden zoals aangekondigd bij de oproeping.

 

Gewone leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering, mits zij niet zijn geschorst (artikel 57). Voor ereleden, honoraire leden, tijdelijke leden en kandidaatleden geldt dat zij enkel toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben als de Algemene Ledenvergadering daartoe besluit (artikel 50 lid 2).

 

Enkel gewone leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (artikel 50 lid 3). Indien een gewoon lid verhinderd is, kan door middel van een volmacht worden gestemd. Een volmacht wordt door middel van het door het College van Bestuur vastgestelde en voor de vergadering ter beschikking gestelde model afgegeven aan een ander lid dat op de Algemene Ledenvergadering aanwezig zal zijn, c.q. is.  Een volmacht is niet overdraagbaar en een lid kan slechts tweemaal worden gevolmachtigd.      

 

Om tot rechtsgeldige besluiten te komen, dient het quorum van gewone leden aanwezig te zijn (artikel 52 lid 3). Dat quorum bedraagt 5% van de gewone leden (circa 150 personen). Indien op een Algemene Ledenvergadering het quorum niet aanwezig is om tot een geagendeerd besluit te komen, kan binnen drie weken een nieuwe Algemene Ledenvergadering worden gehouden waarbij geen quorum is vereist om ten aanzien van hetzelfde besluit tot besluitvorming te komen.