Introductiereglement

Introductiereglement van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte

Vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van

24 mei 2004  

Introductiereglement

(voor leden van buiten- en binnenlandse zusterclubs en introducés die geen lid zijn van een binnen- of buitenlandse zusterclub)

 

 

Algemene bepalingen

Artikel 1

Introductie

1.       Personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt mogen in de Sociëteit worden geïntroduceerd.

2.       Introductie betreft zowel het Sociëteitsgebouw te ’s-Gravenhage als het Paviljoen te Scheveningen. In het Sociëteitsgebouw en het Paviljoen is een introductieboek

          aanwezig.

3.      Het College van Bestuur kan voorwaarden en beperkingen vaststellen

         die minderjarigen bij hun bezoek aan de Sociëteit in acht moeten nemen.

Artikel 2

Kledingvoorschriften

1.         Kledingvoorschrift voor het Sociëteitsgebouw te ‘s-Gravenhage is tenue de ville.

2.         Het kledingvoorschrift voor het Paviljoen te Scheveningen is smart casual.

3.         Personen die niet voldoen aan de kledingvoorschriften zullen door de portier niet worden toegelaten. Het College van Bestuur, bij ontstentenis daarvan de

            Sociëteitscommissie dan wel de directeur of een ander daartoe aangewezen persoon kan personen die niet voldoen aan de kledingvoorschriften doen verwijderen uit

            het Sociëteitsgebouw.

 

Artikel 3

Betaling

Personen dienen hun rekeningen voor vertrek à contant te voldoen.

Rekeningen mogen met een pinpas of per creditcard (de algemeen geaccepteerde kaarten) voldaan worden.

 

 

Artikel 4

 

Faciliteiten

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte (hierna: “NLS De Witte”) biedt haar leden ondermeer de volgende faciliteiten:

 1. Tafellidmaatschap;
 2. Drank- en horecavoorzieningen;
 3. Bibliotheek (inzage en lenen);
 4. Biljart (gebruik en lessen);
 5. Gebruik kegelbanen;
 6. Deelnemen aan feesten;
 7. Recepties, t.w. Nieuwjaarsreceptie en opening Paviljoen en opening Plein seizoen;
 8. Dinerdansant t.w. Oranjebal en Kerstdiner;
 9. Activiteiten georganiseerd door tafels;
 10. Gebruik parkeerterrein Paviljoen;
 11. Reductie parkeertarief Plein garage;
 12. Zaalhuur;
 13. Korting op hotelovernachtingen;
 14. Reciprociteit met buitenlandse clubs; en
 15. Deelname algemene ledenvergadering en het jaardiner.

 

Artikel 5

Introductie

1.         De partner van een gewoon lid, lid van verdienste, buitenlandlid, honorair of erelid, heeft zonder introductie toegang, mits door het lid vergezeld. Onder partner

            wordt verstaan een partner in de zin van artikel 2 lid 1 van de statuten van NLS De Witte alsmede een natuurlijk persoon met wie een duurzame

            gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd.

2.         Minderjarige gezinsleden van een gewoon lid, lid van verdienste, buitenlandlid, honorair of erelid, hebben zonder introductie toegang, mits door het lid vergezeld.

3.         Huisdieren hebben geen toegang tot het Sociëteitsgebouw te ’s-Gravenhage en het Paviljoen te Scheveningen.

 

 

Artikel 6

Categorieën van geïntroduceerden

In dit reglement worden de geïntroduceerden in de volgende categorieën onderscheiden:

 1. leden van binnenlandse zusterclubs (artikel 7);
 2. leden van buitenlandse zusterclubs (artikel 8); en
 3. personen die geen lid zijn van een binnenlandse- of buitenlandse zusterclub (artikel 9).

 

Artikel 7

Leden van binnenlandse zusterclubs

1.         De leden van binnenlandse zusterclubs dienen bij bezoek aan NLS De Witte een geldige lidmaatschapskaart van hun club ongevraagd te tonen aan de portier en hun

            naam, adres en beroep en de naam van hun zusterclub en het lidmaatschapsnummer in te schrijven in het daartoe bestemde register (het introductieboek) bij de

            receptie.

2.         Voor de bezoekende leden van zusterclubs gelden dezelfde regels als voor leden van NLS De Witte; zij kunnen uitsluitend gebruik maken van de drank- en horeca

            voorzieningen.

3.         Het College van Bestuur is bevoegd leden van zusterclubs, hun partners en huisgenoten uit het Sociëteitsgebouw te ’s-Gravenhage en/of het Paviljoen te

            Scheveningen te doen verwijderen:

-           wegens handelen in strijd met de statuten en/of reglementen;

-           wegens onbehoorlijk gedrag;

-           wegens andere gewichtige redenen.

4.         Het College van Bestuur kan een termijn bepalen binnen welke het lid van de zusterclub en zijn/haar partner/huisgenoten niet andermaal het Sociëteitsgebouw te

            ’s-Gravenhage en/of het Paviljoen te Scheveningen kunnen bezoeken.

5.         Een lid van een binnenlandse zusterclub mag per dag maximaal 5 personen tegelijk introduceren.

 

 

Artikel 8

Leden van buitenlandse zusterclubs

1.        Na verificatie aan de hand van de meest recente lijst van buitenlandse zusterclubs dienen de leden van buitenlandse zusterclubs een geldige lidmaatschapskaart van

           hun club en hun introductiebrief te tonen aan de portier en hun naam, voorletters, adres, beroep of betrekking en de naam van hun zusterclub in te schrijven in het

           daartoe bestemde register (het introductieboek) bij de receptie.

2         Voor de bezoekende leden van zusterclubs gelden dezelfde regels als voor leden van de NLS De Witte en zij kunnen gebruik maken van dezelfde faciliteiten, maar

          met uitzondering van het tafellidmaatschap en het lenen van boeken uit de bibliotheek.

3        De voorrechten voor bezoekende leden van zusterclubs zijn gelimiteerd tot 1 maand per kalenderjaar. Deze termijn vangt aan op de dag van inschrijving in het

          daartoe bestemde register (het introductieboek).

Deze termijn kan worden verlengd na verkregen schriftelijke goedkeuring door het lid van het College van Bestuur of zijn plaatsvervanger dat belast is met de reciprociteit, nadat door het bezoekende lid van de buitenlandse zusterclub een schriftelijk verzoek is ingediend.

  

4.1      Het College van Bestuur is bevoegd leden van zusterclubs, hun partners en huisgenoten uit het Sociëteitsgebouw te ’s-Gravenhage en/of het Paviljoen te

          Scheveningen te doen verwijderen:

-           wegens handelen in strijd met de statuten en/of reglementen;

-           wegens onbehoorlijk gedrag;

-           wegens andere gewichtige redenen.

4.2      Het College van Bestuur kan een termijn bepalen waarbinnen het lid van de zusterclub en zijn/haar partner/huisgenoten niet andermaal het Sociëteitsgebouw te

           ’s-Gravenhage en/of het Paviljoen te Scheveningen kunnen bezoeken.

5.        Een lid van een buitenlandse zusterclub mag per dag maximaal 5 personen tegelijk introduceren.

6.       Bij geschil over de reciprociteit tussen de club van het bezoekende lid en NLS De Witte, zal de lijst van de buitenlandse zusterclubs opgesteld door NLS De Witte

          doorslaggevend zijn.

 

Artikel 9

Personen die geen lid zijn van binnenlandse- of buitenlandse zusterclubs

1.         Tot introductie zijn gerechtigd alle leden zoals beschreven in artikel 5 van de statuten van de NLS De Witte.

            Tijdelijke leden in de zin van artikel 9 van de statuten van de NLS De Witte zijn niet gerechtigd tot introductie.

            Een lid mag per dag maximaal 5 personen tegelijk introduceren.

            Een introducé mag niet meer dan 4 maal per kalenderjaar geïntroduceerd worden.

 

2.         Introductie geschiedt telkenmale door inschrijving van naam, voorletters, beroep of betrekking, en woonplaats van de introducé(s), benevens van het tijdstip van

            aanvang, een en ander ondertekend door het introducerend lid met vermelding van zijn naam en lidmaatschapsnummer in het daartoe bestemde register (het

            introductieboek) bij de receptie. Iedere introductie afzonderlijk moet door de handtekening met vermelding van zijn naam en lidmaatschapsnummer van het

            introducerende lid worden bevestigd.

3.         Een introducé mag slechts onder geleide van een lid van de faciliteiten van de NLS De Witte gebruik maken, behoudens de bevoegdheid van het College van Bestuur

            in bijzondere gevallen afwijking van dit voorschrift toe te staan.

4.1      Het College van Bestuur is bevoegd een geïntroduceerde uit het Sociëteitsgebouw te ’s-Gravenhage en/of het Paviljoen te Scheveningen te doen verwijderen:

-          wegens diens handelen in strijd met de statuten en/of reglementen;

-          wegens diens onbehoorlijk gedrag;

-          wegens andere gewichtige redenen.

4.2      Het College van Bestuur geeft van zijn besluit met opgave van redenen kennis aan het lid dat de introductie heeft getekend; het kan zijn besluit bekend maken door

           middel van een publicatie op het mededelingen bord en/of het clubblad.

4.3      Het College van Bestuur kan een termijn bepalen binnen welke de geïntroduceerde niet andermaal mag worden geïntroduceerd.

5.        Voor door introducé(s) aangerichte schade, alsmede voor de betaling van diens verteringen, is het lid, door wie de introductie heeft plaats gehad, aansprakelijk.

 

Artikel 10

Slotbepaling

1.         Het College van Bestuur is bevoegd te bepalen dat personen – zonder introductie- toegang hebben tot die ruimte(n) in het Sociëteitsgebouw te ’s-Gravenhage en

            het Paviljoen te Scheveningen, die door het College van Bestuur  aan derden ter beschikking zijn gesteld.

2.         Het College van Bestuur is bevoegd de introductie van bepaalde personen te weigeren.

3.         Het College van Bestuur behoudt zich het recht voor het recht van introductie voor bepaalde dagen of evenementen te beperken, in te trekken danwel uit te breiden.

4.         Bij geschillen omtrent de uitvoering van dit Introductiereglement beslist het College van Bestuur.

5.        Nederlands recht is van toepassing.